ساختار سازمانی


 
 
ساختار سازمانی کمیته متشکل از افراد ذیل می باشد:
  • رئیس
  • نائب رئیس
  • دبیر 
  • هیات اجرایی 
  • دبیرخانه 
  • کار گروههای فنی- تخصصی 

© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir