اهداف


اهداف

  اهداف كميته به قرار زير است:

1.       بررسي جنبه هاي مختلف ذخائر بالقوه و كليه تجهيزات توليد، حمل و نقل و بهره برداري از انرژي

2.      بررسي مصارف انرژي و رابطه كلي آن با رشد فعاليت هاي اقتصادي دركشور

3.      بررسي جنبه هاي اجتماعي و محيطي عرضه و بهره برداري انرژي

4.      بررسي امكانات بهينه سازي مصارف انرژي، بالا بردن بازده و حفظ ذخاير انرژي جهت حصول به بيشترين منافع ملي و بين المللي

5.      جمع آوري و انتشار اطلاعات و آمار مربوط به اهداف (1) و (2) و (3) و (4)

6.      شركت در كليه مجامع و كنفرانس هاي علمي و بين المللي در ارتباط با اهداف كميته

7.      حفظ خط مشي كميته در جهت نيل به اهداف (1) و (2) و (3) و (4)


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir