تاریخچه


تاريخچه كميته:

اولين كنفرانس جهاني برق در سال 1924 در شهر لندن برگزار گرديد، شوراي بين المللي اجرايي اولين كنفرانس جهاني برق براساس پيشنهادات مصوب، كنفرانس جهاني برق را به عنوان يك سازمان بين المللي دائمي با اهداف مندرج در اساسنامه تاسيس نمود و متعاقباً نام سازمان در سال 1968 به كنفرانس جهاني انرژي و در سال 1990 مجدداً به شوراي جهاني انرژي "WEC" World Energy Council  تغيير داده شد و در حال حاضر تحت اين عنوان فعاليت مي نمايد. كشور جمهوري اسلامي ايران نيز به شوراي جهاني انرژي ملحق گرديده و به موجب ماده واحده 11/2/1346  عضويت وزارت نيرو ( وزارت آب و برق سابق) در كنفرانس جهاني انرژي ( شوراي جهاني انرژي فعلي) مورد تصويب قرار گرفت و استمرار اين عضويت طبق ماده واحده مصوب 26/1/1365 مورد تاييد قرار گرفته است و در جهت اجراي وظايف، كميته اي به نام " كميته ملي انرژي ايران" تحت رياست وزير نيرو فعاليت مي نمايد.

قانون اجازه قبول عضويت و پرداخت حق عضويت كنفرانس جهاني نيرو مصوب 11/2/1346

ماده واحده- به وزارت آب و برق اجازه داده مي شود عضويت كنفرانس جهاني نيرو كه مركز اصلي آن در لندن است پذيرفته و حق عضويت آن را طبق مقررات مجمع عمومي مزبور پرداخت كند.

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir