اهداف ، ماموریت ها و وظایف


ماموریت WEC

" ارتقای عرضه پایدار و استفاده مفیدترین انرژی برای همه مردم"

این ماموریت با توجه به اهداف WEC كه در سال 1924 مطرح گردید و سالها بعد از تاسیس سازمان، در راستای هماهنگی با تغییرات صنعت انرژی و سازمان شورای جهانی انرژی مورد اصلاح واقع گردید تنظیم شده و به اجرا درآمده است.

اهداف WEC

  • جمع آوری داده درباره پذیرش و ارتقای تحقیقات در زمینه عرضه و استفاده از انرژی به صورت بلند مدت و كوتاه مدت با بیشترین سود اجتماعی و كمترین ضرر به محیط زیست و انتشار و توزیع نتایج مفید حاصل از این تحقیقات
  • عهده دار شدن اقدامات در بردارنده ولی نه محدود به برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی و سمینارها برای تسهیل در راستای عرضه و استفاده از انرژی
  • همكاری با دیگر سازمان ها در بخش انرژی با اهداف سازگار
  • طرح كار و تجارت 2008-2010

وظایف WEC:

به طور كلی شورای جهانی انرژی، تنوع وسیعی از خدمات، برنامه ها و فعالیتها را در صنعت انرژی برای اعضای خود پیشنهاد می كند. شورای جهانی انرژی، در صحنه جهانی انرژی به دلیل گزارشات، تحلیل ها، تحقیقات، مطالعات موردی، رسانه ها و طرح های انرژی بلندمدت مستقل شناخته شده می باشد. كار سازمان این است كه كل طیف انرژی، شامل: زغال سنگ، نفت خام، گاز طبیعی، انرژی هسته ای، آبی و تجدیدپذیر و پیشنهادات استراتژی را پوشش دهد و نواحی موضوعی نظیر بازسازی ساختار بازار، كارایی انرژی،انرژی و محیط زیست، سیستمهای تامین مالی انرژی، قیمت گذاری انرژی و یارانه ها، كمبود انرژی، اخلاقیات، الگوگیری و استانداردها، استفاده از تكنولوژی های جدید و موضوعات انرژی در كشورهای توسعه یافته، در حال گذار و در حال توسعه را مطالعه كند.

 

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir