اساسنامه


«اولين كنفرانس جهاني نيرو» در سال 1924 در لندن تشكيل گرديد. شوراي اجرايي بين‌المللي «اولين كنفرانس جهاني نيرو» براساس تفاهنامه‌اي كه در 11 جولاي 1924 به تصويب رسيد، پيشنهادهايي را جهت بررسي تسليم كشورهاي شركت كننده در كنفرانس مزبور نمود. براساس اين پيشنهادها تأسيس «كنفرانس جهاني نيرو» به مثابه يك سازمان دائمي بين‌المللي با اهداف ملحوظ در تفاهنامه مزبور به تأييد رسيده بود. طي سال‌هاي 1958 و 1968، هنگامي كه نام سازمان به «كنفرانس جهاني انرژي» تغيير يافت، اين اهداف در اجلاسيه‌هاي شوراي اجرايي اصلاح گرديد. متعاقباً در سال 1989 كه سازمان به «شوراي جهاني ارژي» تغيير يافته و مالاً نام شوراي اجرايي بين‌المللي نيز به «هيأت اجرائي» مبدل گرديد.

در سال 1981 تكمله‌اي به اهداف كنفرانس به تصويب رسيد و در همان سال طرح برگزاري هر سه سال يكبار كنگره شورا به تأييد رسيد. در سال‌هاي 1983 ، 1987، 1989 و 1990 هنگامي كه مؤسسه خيريه‌اي موسوم به «بنياد اعانه شوراي جهاني انرژي» تأسيس گرديد، و همچنين در سال 1995 اصلاحيه‌هايي بر مواد اساسنامه به تصويب رسيد.

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir