تاریخچه


شورای جهانی انرژی، پیشروترین سازمان انرژی در جهان امروز است که دارای كمیته های عضو از حدود 100 كشور، شامل اكثر بزرگترین كشورهای تولیدكننده و مصرف كننده انرژی می باشد. این سازمان در سال 1923 برپا گردیده است. این سازمان همه انواع انرژی شامل زغال سنگ،نفت خام،گاز طبیعی،انرژی هسته ای،آبی و تجدیدپذیر را شامل می گردد.

شورای جهانی انرژی در لندن به ثبت رسیده است و سازمان خدمات WEC، كه درسال 2001 تاسیس شده بود به عنوان یك شركت تابعه متحد تجاری شورای جهانی انرژی معرفی گردید. ماموریت "WEC ارتقای عرضه پایدار و استفاده مفیدترین انرژی برای همه مردم" می باشد. شورای جهانی انرژی در دوره های 3 ساله فعالیت می كند. این سازمان توسط هیئت اجرایی اداره شده و یك هیئت امنا ( شورای قضات)و 3 كمیته، مطالعات، برنامه ها، توسعه و ارتباطات دارد.

با توجه به اينكه اولين كنفرانس جهاني برق در سال 1924 در شهر لندن برگزار گرديد، شوراي بين المللي اجرايي اولين كنفرانس جهاني برق، پيشنهادات را جهت بررسي در اختيار كليه كشورهاي شركت كننده قرار داده و براساس پيشنهادات مصوب، كنفرانس جهاني برق به عنوان يك سازمان بين المللي دائمي با اهداف مندرج در اساسنامه تاسيس گرديد و متعاقباً نام سازمان در سال 1968 به كنفرانس جهاني انرژي و در سال 1990 مجدداً به شوراي جهاني انرژي "WEC" World Energy Council تغيير داده شد و در حال حاضر تحت اين عنوان فعاليت مي نمايد.
 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir