آیین نامه


بسمه تعالي

آئين نامه شوراي جهاني

ماده 1- دستور جلسه

الف) دستور جلسه هر اجلاس هيأت اجرايي شوراي جهاني انرژي (كه در اين آئين نامه EA ناميده مي‌شود) توسط دبير كل شورا با مشورت رئيس هيأت اجرايي تهيه خواهد شد. دستور جلسه مشتمل بر كليه موضوعاتي خواهد بود كه در محضر هيأت اجرايي براي اطلاع يا اقدام مطرح ميگردد و مي‌بايست منضم به تصوير كليه گزارشات مورد لزوم با ساير اسناد مربوط به موضوعات مطروحه (به جز آنهايي كه قبلاً تحويل هر يك از كميته‌هاي عضو گرديده يا در گزارشات سالانه درج گرديده است) باشد. دبير كل اطلاعيه راجع به زمان و مكان تشكيل اجلاس آتي را تسليم هر يك از كميته‌هاي عضو خواهد كرد. دبير كل همزمان با ارسال اطلاعيه فوق و حداقل تا چهار ماه قبل از تشكيل اجلاس هيأت اجرايي، از كليه كميته‌هاي عضو دعوت مي‌نمايد تا موضوعات مورد نظر خويش را جهت درج در دستور جلسه پيشنهاد نمايند. چنين پيشنهادي مي‌بايست حداقل سه ماه قبل از تشكيل اجلاس هيأت اجرايي تسليم دبيركل گردد و دبير كل حداقل دو ماه قبل از تاريخ تشكيل اجلاس، دستور جلسه را كه حاوي موضوعاتي است كه در اجلاس تحت بررسي قرار خواهد گرفت براي هر يك از كميته‌هاي عضو ارسال خواهد نمود.

نحوه قرار دادن موضوعات مختلف به‌ترتيب ذيل در دستور جلسه منظور مي‌گردد.

1) اطلاعات: كه به صورت گزارشات مكتوب يا شفاهي توسط رئيس هيأت اجرايي يا دبير كل و يا هر يك از كميته‌هاي عضو با نماينده آن ارائه خواهد شد. چنين موضوعاتي به جز تصويب مستلزم اقدام ديگري نيستند. در مواردي كه اطلاعات كامل در هر موضوعي همراه با دستور جلسه و يا قبل از آن به صورت مكتوب به كميته‌هاي عضو ارائه شده باشد، صرفاً عناوين اين موضوعات در اجلاس مطرح مي‌گردد. مگر آنكه برخي از اعضاي هيأت اجرايي توضيحات بيشتري را در اين باره تقاضا و يا ارائه نمايند. از جمله موضوعاتي كه ذيل اين بخش از دستور جلسه مطرح مي‌گردد، گزارش سالانه رئيس هيأت اجرايي در مورد سال گذشته و نظريات وي در خصوص حوادث يا مسايلي است كه تا تشكيل اين اجلاس حادث شده است.

2) امور ناتمام: با موضوعات مندرج در دستور جلسه اجلاس قبلي كه تصميم قطعي درباره آنها اتخاذ نشده است.

3) امور جديد: با موضوعاتي كه در دستور جلسه اجلاس قبلي قيد نگرديده و در نظر است كه در اجلاسي كه اين دستور جلسه براي آن تهيه گرديده است تحت اقدام قرار گيرد. اين عنوان (عنوان كارهاي جديد) گزارش‌هاي كتبي هر يك از روساي كميته‌هاي دائمي را نيز شامل مي‌شود.

4) ساير امور: با موضوعاتي كه گزارش‌ها يا اطلاعات لازم براي اقدام در مورد آنها در مهلت معين شده در مورد آنها در مهلت معين شده در اين آئين نامه ارائه نشده باشد.

ب) دستور جلسه تكميلي هر گاه پس از آنكه دستور جلسه طبق پاراگراف اول اين ماده (بند الف فوق) براي كميته‌هاي عضو ارسال گرديد. موضوعاتي مطرح گردد كه طبق نظر دبيركل كه با مشورت رئيس هيات اجرايي اتخاذ خواهد شد. مي‌بايست طبق ماده 12 جهت اطلاع يا اقدام به استحضار هيأت اجرايي برسد، يك دستور جلسه تكميلي تهيه خواهد شد. كه طي آن موضوعات مختلف برحسب مورد تحت عنوان اطلاعات يا ساير موضوعات درج خواهد شد.

چنين دستور جلسه تكميلي با شروع اجلاس هيأت اجرايي تقديم اين هيأت خواهد شد.

 

ماده 2- صورتجلسات

صورتجلسات اجلاس‌هاي هيأت اجرايي حاوي چكيده‌اي از مباحثات مطروحه بوده و مشتمل بر فتوكپي كليه اسناد مهم منضم به دستور جلسه و كليه گزارش‌ها يا مصوبات هيات اجرايي خواهد بود به نحوي كه از مفاد صورتجلسات، في النفسه، كليه موضوعات مورد بحث و اقدامات به عمل آمده كاملاً مستفاد گردد.

ماده 3- گزارش ساليانه

دبير كل هر سال گزارشي در زمينه فعاليت‌هاي سال‌هاي قبل شوراي جهاني انرژي تهيه و تنظيم خواهد نمود. اين گزارش مشتمل بر اطلاعات راجع به آن بخش از موضوعات مذكور در بند (1) دستور جلسه هيأت اجرايي است كه دبير كل به لحاظ وظيفه‌اش مكلف به تهيه آن مي‌باشد. اين گزارش همچنين مشتمل بر چكيده‌اي از موضوعاتي است كه ممكن است بر كار هيأت اجرايي در اجلاس آتي آن تأثير گذارده يا حاوي اطلاعات مورد لزوم و يا مورد علاقه كميته‌هاي عضو در رابطه با اين موضوعات باشد. اين گزارش شامل حساب مميزي شده سال گذشته و بودجه سال جاري شوراي جهاني انرژي بوده و مي‌بايست تا پانزدهم ماه مي هر سال بين كميته‌هاي عضو توزيع گردد.

ماده 4- كميته اداري

اين كميته طبق بند (الف) ماده 11 اساسنامه شوراي جهاني انرژي تشكيل گرديده و نحوه عمل وي به طريق زير است:

الف) كميته اداري مشاور هيأت اجرايي بوده و اختيارات اجرايي ندارد.

ب) كميته اداري هر سال بودجه هيأت اجرايي را بررسي نموده و توصيه‌هايي را كه در زمينه سياست‌هاي مالي مناسب ميداند به هيأت اجرايي ارائه خواهد داد.

ج) اين كميته تقاضاي متقاضيان عضويت در شوراي جهاني انرژي را بررسي نموده و در خصوص اقداماتي كه از سوي هيأت اجرايي در خصوص چنين تقاضاهايي بايد صورت گيرد، راهنمايي لازم را معمول خواهد نمود.

د) كميته اداري، حسب ارجاع هيأت اجرايي يا رئيس هيأت اجرايي و يا بنا به درخواست خود، هر از چندگاه موضوعاتي را كه در خصوص اداره عمومي شوراي جهاني انرژي پديد مي‌آيد بررسي نموده و تغييرات يا اصلاحاتي را كه در جهت حفظ منافع شوراي جهاني انرژي ضروري مي‌داند به هيأت اجرايي پيشنهاد خواهد نمود.

ها) اين كميته توصيه‌هاي لازم را در خصوص فعاليت‌هاي راجع به روابط عمومي شوراي جهاني انرژي به دبير كل شوراي جهاني انرژي خواهد نمود.

و) هنگامي كه موضوعات مورد بحث، متضمن ترتيبات مالي موجود فيمابين هيأت اجرايي و كميته عضو كشور انگلستان و هيأت اجرايي، در رابطه با تسهيلات دفتر مركزي شوراي جهاني انرژي باشد و در صورتي كه كميته عضو كشور انگلستان قبلاً در جلسات مباحثه حضور نداشته باشد، كميته اداري نماينده‌اي و كميته عضو كشور انگلستان را جهت حضور در جلسات اين كميته دعوت مي‌نمايد.

ز) جلسات كميته اداري هر سال، همزمان با تشكيل اجلاس هيأت اجرايي و نيز در طول سال هر زمان كه انجام امور، تشكيل چنين جلساتي را اقتضاء نمايد تشكيل خواهد شد. در غير از موارد فوق اين كميته كارها را از طريق مكاتبه انجام خواهد داد.

ماده 5- كميته برنامه ريزي

اين كميته طبق بند (ب) ماده 11 اساسنامه شوراي جهاني انرژي تشكيل شده و نحوه عمل وي به طريق زير است.

الف) كميته برنامه‌ريزي در خصوص برنامه‌هاي فني كنگره آتي و نيز در خصوص چگونگي امور كميته‌هاي ويژه‌اي كه تحت نظارت وي مي‌باشند، مشاورت‌هاي لازم را به هيأت اجرايي ارائه مي‌دهد. 

ب) اين كميته به منظور اتخاذ تصميمات هيأت اجرايي راجع به موضوعات مهم كنگره آتي، توصيه‌هاي لازم را به هيأت اجرايي ارائه خواهد داد.

ج) پس از آنكه هيأت اجرايي دعوت كشور ميزبان كنگره و نيز موضوعات مهمي كه بايد در كنگره مطرح گردد را قبول و تأييد نمود. كميته برنامه‌ريزي با همكاري كميته عضو كشور ميزبان رئوس و طرح كلي برنامه‌هاي فني را تهيه و آماده خواهد كرد.

د) پس از تصويب طرح كلي برنامه‌هاي فني، كميته برنامه‌ريزي نه در جزئيات برنامه فني مذكور و نه در موضوع سازمان كنگره مداخله نخواهد كرد.

ها) كميته برنامه‌ريزي همزمان با تهيه طرح كلي برنامه‌هاي فني به شرح مذكور در بند (ج) مي‌تواند مبادرت به تهيه برنامه‌هاي كنگره‌هاي بعدي نمايد، هر چند كه ممكن است برنامه‌ريزي‌ها در مراحل مختلف پيشرفت باشند. كميته‌هاي فرعي به منظور رسيدگي به هر يك از كنگره‌ها انتخاب نمي‌شوند.

و) هنگاميكه كميته برنامه‌ريزي به بررسي برنامه توسعه كنگره مي‌پردازد مي‌بايست نمايندگان تعيين شده توسط كميته عضو كشور ميزبان را به جمع خود فرا خواند. عضويت نمايندگان ياد شده پس از خاتمه مباحثات مربوطه پايان مي‌يابد.

ز) اين كميته همچنين در رابطه با تشكيل كميته‌هاي ويژه‌اي كه به نظر وي براي جمع‌آوري منظم اطلاعات و سوابق مربوط به انرژي ضروري است. توصيه‌هاي لازم را به هيأت اجرايي ارائه خواهد نمود و ضمن پيشنهاد چگونگي تركيب اين كميته‌هاي ويژه بر فعاليت‌هاي آنان نظارت خواهد نمود.

ج) جلسات كميته برنامه‌ريزي حداقل سالي يكبار همزمان با تشكيل اجلاس هيأت اجرايي و نيز در طول سال هر زمان كه مقتضيات كار ايجاب نمايد، تشكيل خواهد شد.

ي) كميته برنامه‌ريزي حداكثر تلاش خويش را به كار خواهد بست تا در رابطه با موضوعات مطالعات ويژه خويش و همچنين در رابطه با تركيب كميته‌هاي ويژه‌اش، بين منافع كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تعادل معقولانه‌اي ايجاد نمايد.

ماده 6- كميته مطالعات

اين كميته طبق بند (ج) ماده 11 اساسنامه شوراي جهاني انرژي تشكيل گرديده و نحوه عمل وي به طريق زير است:

الف) تنظيم و قاعده مند نمودن استراتژي فعاليت‌هاي مطالعات موضوعي كميته ملي انرژي، به نحوي كه همه زمينه‌هاي انرژي در ارتباط با اهداف شوراي جهاني انرژي به شرح مندرج در بند (1) و (2) و (3) ماده 2 اساسنامه شوراي جهاني انرژي را به طور وسيعي پوشش دهد. اين كميته مي‌تواند بنا به تشخيص خود به منظور كارآمدتر كردن فعاليت‌هاي تحت پوشش خويش روش‌هاي انجام كار را قاعده‌مند و تنظيم نمايد.

ب) ارائه مشاورت لازم به هيأت اجرايي در خصوص برنامه‌هاي مطالعات موضوعي پيشنهادي به منظور اجتناب از دوباره‌كاري در خصوص كارهاي تحت پوشش ساير سازمان‌هاي همكار.

كميته مطالعات موضوع منابع، برنامه زمانبندي و بودجه كميته‌هاي مطالعات موضوعي را تقديم هيأت اجرايي خواهد نمود.

ج) ارائه مشاورت لازم به هيأت اجرايي در خصوص همكاري با سازمان‌هاي خارجي (خارج از سازمان شوراي جهاني انرژي در خصوص برنامه‌هاي مطالعات موضوعي هنگامي كه چنين همكاري براي نتايج مطالعات موضوعي (شوراي جهاني انرژي) سودمند باشد.

د) دريافت گزارشات كميته‌هاي مطالعات موضوعي تحت پوشش به طور مرتب و ارائه توصيه‌هاي لازم در خصوص حدود چنين مطالعات موضوعي.

ها) هماهنگ نمودن كار كميته‌هاي مطالعات موضوعي به منظور اجتناب از دوباره كاري در بين كميته مطالعات و كميته برنامه‌ريزي.

و) همكاري با كميته برنامه‌ريزي، برمبناي كار كميته‌هاي مطالعات موضوعي، در امر پيشنهاد موضوعات مهم براي طرح در ميزگردها و گروه‌هاي كاري كنگره‌هاي شوراي جهاني انرژي و همكاري با كميته برنامه‌ريزي و دبير كل شوراي جهاني انرژي در انتخاب رؤساي گروه و اعضائي كه براي اين نشست‌هاي مناسب هستند.

ز) ارائه مشاورت به كميته اداري در خصوص برآورد هزينه‌هاي لازم براي انجام مطالعات موضوعي پيشنهاد شده و در خصوص درخواست چاپ مطالعات مذكور.

ح) ارائه گزارش پيشرفت كارهاي جاري به هيأت اجرايي.

ط) اين كميته حداكثر تلاش خويش را به كار خواهد گرفت تا در رابطه با موضوعات مطالعات موضوعي خويش و همچنين در رابطه با تركيب كميته‌هاي مطالعات موضوعي بين منافع كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تعادل معقولانه‌اي ايجاد نمايد.

ماده  7- كميته‌هاي مطالعاتي خاص و موضوعي

الف) هيأت اجرايي مي‌تواند به درخواست كميته دائمي مربوطه يا به درخواست خويش، كميته‌هاي خاص يا كميته‌هاي مطالعات موضوعي را براي بررسي موضوعات خاص در زمينه انرژي و تهيه گزارش‌ها براي تصويب هيأت اجرايي انتخاب نمايد. تقاضاي تصويب نام و تركيب چنين كميته‌هايي از هيأت اجرايي، از وظايف كميته دائمي مربوطه خواهد بود.

ب) كميته‌هاي مطالعات خاص يا موضوعي، به محض آنكه وظايف محوله به آنها تكميل گردد، منحل مي‌شوند ولي در هر حال بيش از 5 سال از تاريخ گزينش خود نمي‌توانند فعاليت نمايند. هر گاه در آن تاريخ، وظايف (محوله به كميته‌هاي مذكور) تكميل نشده و مراتب به هيأت اجرايي گزارش گردد. كميته جديدي (براي انجام اين امر) انتخاب خواهد شد.

ج) چنين كميته‌هايي بايد هر ساله گزارشي از فعاليت خود را به دبير كل ارائه نمايند.

 

ماده 8- امور مالي كميته‌ها

در صورت امكان، كميته دائمي مربوطه، زماني كه درخواست تشكيل كميته مطالعات خاص يا موضوعي را مي‌نمايد، برآوردي از كمك مالي مورد نياز كميته مذكور را تهيه مي‌كند. سپس به محض تشكيل كميته مذكور، مي‌بايد با مشورت دبير كل بودجه‌ي براي تأمين هزينه‌هاي (مورد نياز) پيشنهاد خويش تنظيم نمايد.

 

 

ماده 9- قطعنامه مطروحه در جلسات فني

منحصراً كميته‌هاي عضو شوراي جهاني انرژي مي‌توانند قطعنامه‌هايي براي بحث در جلسه فني كنگره‌ها ارائه نمايند. قطعنامه‌ها نمي‌تواند توسط افراد شركت كننده در كنگره ارائه گردد.

كميته عضوي كه تمايل به ارائه يك قطعنامه دارد. متن خود را يك ماه قبل از افتتاح كنگره به كميته ميزبان ارائه نموده و در همان زمان يك نسخه از آن را نيز براي دبيركل ارسال مي‌نمايد، كميته عضو زمان تقديم متن پيشنهادي قطعنامه مي‌بايست:

الف) ذكر نمايد كه قصد دارد موضوع در كدام جلسه فني مطرح شود.

ب) دلايل تمايل خويش به ارائه پيشنهاد قطعنامه مورد نظر را به وضوح و به طور كامل بيان نمايد.

كميته ميزبان پس از مشورت با رئيس و ديگر كاركنان جلسه فني مربوطه موافقت خواهد نمود كه:

1) قطعنامه در محدوده كار جلسه فني پيشنهاد شده قرار گيرد.

2) قطعنامه براي شوراي جهاني انرژي واجد اهميت است.

به شرط احراز اين شروط (شروط فوق) قطعنامه از طرف كميته عضو حامي به جلسه فني ذيربط ارجاع مي‌گردد. هرگاه پس از بحث قطعنامه با اكثريت آرا به تصويب برسد، مدير اجرايي كنگره متن قطعنامه را به كميته برنامه‌ريزي ارجاع خواهد نمود تا در صورت نياز از نظر شكلي و نه از جنبه ماهيتي مورد تجديد قرار گيرد. از وظايف كميته برنامه‌ريزي خواهد بود كه قطعنامه را براي اجلاس بعدي هيأت اجرايي، جهت ملاحظه اعضاء گزارش نمايد.

هيچ قطعنامه‌اي بيان كننده نظريه يا عمل شوراي جهاني انرژي تلقي نخواهد شد. مگر  آنكه زماني كه توسط هيأت اجرايي مورد تصويب قرار گرفته باشد.

ماده 10- نتايج كنگره

در پايان كنگره خلاصه‌اي از نتابج كنگره كه به تصويب هيأت اجرايي رسيده است توسط رئيس كميته برنامه‌ريزي يا به وسيله شخصي كه توسط هيأت اجرايي انتخاب شده است تقديم مي‌گردد.

ماده 11- پيشنهادهاي تقديمي به هيات اجرايي

هر پيشنهادي از كميته عضو كه مستلزم اقدامي از جانب هيأت اجرايي در اجلاس آتي باشد، همراه با توضيحات لازم مي‌بايست تا تاريخ تعيين شده براي تكميل دستور جلسه (نگاه كنيد به ماده 1) به دبير كل ارائه گردد. سپس اين پيشنهادها در ليست «امور جديد» (در دستور جلسه) منظور خواهد شد.

ماده 12-  بحث ساير امور 

موضوعات راجع به «ساير امور» با انتخاب هيأت اجرايي مي‌تواند در هر اجلاسي مورد بحث قرار گيرد. اما در خصوص موضوعاتي كه تحت اين عنوان مطرح مي‌گردند، به استثناء «موضوعات عادي» (مذكور در بند «د» ماده 6 اساسنامه شوراي جهاني) تصميمي اتخاذ نخواهد شد مگر باتفاق آراء .

 

ماده 13- رأي گيري

هر يك از اعضاء هيأت اجرايي مي‌تواند درخواست نمايد كه هر رأي براي هر موردي اعلام شده است غير از «موضوعات عادي» (مذكور در بند «د» ماده 6 اساسنامه شوراي جهاني انرژي) بايد به طريق حضور و غياب كميته‌هاي عضو حاضر در اجلاسي كه در آن اعلام رأي شده است صورت گيرد. در اين مواقع دبير كل كميته‌هاي عضو حاضر در اجلاس را حضور و غياب مي‌نمايد و هر يك از اين كميته‌هاي عضو يك رأي خواهد داشت.  

 

ماده 14- نايب رئيس هيأت اجرايي

تحت اين آيين نامه، انتخاب نايب رئيس هيأت اجرايي به نحوي انجام خواهد گرفت كه هر سال يك پست خالي شود و يك نايب رئيس جديد در هر اجلاس هيأت اجرايي براي پر كردن جاي پست خالي انتخاب گردد.

ماده 15- اصلاح آيين نامه

آيين نامه مي‌تواند با راي اكثريت نمايندگان هيأت اجرايي حاضر در اجلاس اصلاح شود. مشروط بر آنكه اطلاعيه اصلاح، به طور كامل بين كميته‌هاي عضو طبق ماده 1 اين آئين نامه گردش داده شده باشد و مشروط بر اينكه نصاب حداقل يك سوم از اعضاء شوراي جهاني انرژي حاضر باشند.   


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir