آیین نامه


بنام خدا

 

آئين نامه كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران

 

مقدمه

در اجراي مواد قانونی مربوط به عضويت ایران در شوراي جهاني انرژي و به منظور حسن اجرای اهداف و ماموریت های مقرر دراساسنامه و آیین نامه شورای جهانی انرژی، آیین نامه قبلی كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 21/4/1368 برای انطباق با شرایط و مقتضیات جدید به شرح مندرج در این سند اصلاح و به روز رسانی مي‌شود.

1-     هدف

1-1-          حداکثر بهره گیری از دستاوردهای علمی و تجربیات بین المللی در ارتقاء سطح دانش ملی، برنامه ریزی های انرژی کشور و عملکرد سازمان ها و موسسات بخش انرژی

1-2-          حسن اجرای قانون اجازه قبول عضویت کنفرانس جهانی نیرو ( شورای جهانی انرژی) مصوب 11 ارردیبهشت ماه 1346 و ماده واحده قانون تایید عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 26 فروردین ماه 1365

1-3-          سازماندهی کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت موثر در فعالیت های شورای جهانی انرژی

2-    محدوده اجرا

2-1-         حوزه ستادی وزارت نیرو

2-2-         کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و تشکل های عضو هیات اجرایی کمیته ملی انرژی

2-3-         کلیه شرکت های مادر تخصصی، تابعه و وابسته

3-   مسئولیت اجرا

3-1-              مسئولیت نظارت بر حسن اجرا به عهده معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو می باشد.

3-2-          مسئولیت اجرا در حوزه ستادی به عهده دبیر کمیته ملی انرژی هیات اجرایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

3-3-          مسئولیت اجرا در وزارتخانه ها، سازمان ها و تشکل های عضو کمیته ملی انرژی ج. ا. ایران به عهده نمایندگان دستگاه های مزبور در هیات اجرایی کمیته ملی انرژی می باشد.

3-4-          مسئولیت اجرا در شرکت های مادر تخصصی، تابعه و وابسته به عهده مدیر عامل می باشد.

 

4-    روش و ضوابط اجرایی

فصل اول كليات

ماده 1- كميته در چارچوب مفاد اين آيين نامه اداره مي‌شود.

ماده 2- مركز كميته در تهران است و برحسب نياز ميتواند با رعايت مفاد اين آيين نامه شعبي براي اجراي اهداف خود در داخل كشور ايجاد نمايد.

ماده 3-  مدت فعاليت كميته نامحدود است.

ماده 4- به موجب اساسنامه شوراي جهاني انرژي اهداف و مأموريت‌هاي كميته به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف) انجام و يا مشاركت در تحقيقات و مطالعات داخلي و بين‌المللي در موضوعات مرتبط با عرضه و تقاضاي انرژي شامل ذخاير و منابع، توليد، انتقال، توزيع، مصرف، فناوري و تجهيزات، بهينه سازي و كارآيي انرژي و ساير موضوعات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي صنعت انرژي

ب) ترويج استفاده كارآمد از منابع انرژي به ويژه انرژي هاي پاك و تجديد پذير در جهت تحقق امنيت انرژي و توسعه پايدار

ج) مشاركت در گردآوري و انتشار آمار و اطلاعات ملي و بين المللي انرژي

د) انتشار كتب، نشريات و خبرنامه‌هاي انرژي

ها) برگزاري و يا شركت در همايشها، نمايشگاهها و مجامع داخلي و بين‌المللي انرژي

و) تشريك مساعي و تبادل اطلاعات و تجربه با سازمانهاي داخلي و خارجي فعال در زمينه انرژي

ز) برقراري ارتباط و همكاري با دبيرخانه و كميته‌هاي تخصصي شوراي جهاني انرژي و همچنين كميته‌هاي ملي كشورهاي عضو شوراي جهاني انرژي به منظور انجام فعاليت‌هاي مشترك و يا منطقه‌اي در جهت پيشبرد اهداف اين شورا

ز) انجام هر گونه فعاليتي كه در جهت تأمين اهداف شوراي جهاني انرژي و كميته ملي انرژي صورت گيرد.

ماده 5- اركان كميته عبارتند از: رئيس، نايب رئيس، دبير، هيات اجرايي و بازرس.

ماده 6- رياست كميته با وزير نيرو مي‌باشد و وظايف و اختيارات وي عبارتست از:

-       نظارت عالي بر فعاليت‌هاي كميته

-       ابلاغ خط مشي‌ها و جهت گيري‌هاي كميته

-       تصويب پيشنهادات هيأت اجرايي در خصوص اصلاح آيين نامه، ضوابط مالي و اداري و ساير موارد مربوط

-       صدور احكام دبير كميته و اعضاء هيأت اجرايي

ماده 7- نايب رئيس كميته معاون وزيرنيرو در امور برق و انرژي مي‌باشد و رياست هيات اجرايي را به عهده خواهد داشت.

ماده 8- هيات اجرايي متشكل از اعضاي زير مي‌باشد:

-       معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي (رييس)

-       دبير كميته (نايب رئيس )

-       مدير كل دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي وزارت نيرو

-       دو نماينده از وزارت نيرو به پيشنهاد رئيس هيأت اجرايي

-       دو نماينده از وزارت نفت بنا به معرفي وزير مربوطه

-       نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به معرفي وزير مربوطه

-       نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري بنا به معرفي رئيس آن معاونت

-       نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بنا به معرفي وزير مربوطه

-       نماينده وزارت امور خارجه بنا به معرفي وزير مربوطه

-       نماينده سازمان انرژي اتمي ايران بنا به معرفي رييس آن سازمان

-       نماينده سازمان حفاظت محيط زيست بنا به معرفي رييس آن سازمان

-       نماینده نیروگاه های خصوصی با معرفی رئیس هیات اجرایی

-       نماینده پالایشگاه های خصوصی با معرفی وزیر نفت

-       نماینده صنایع خصوصی بخش برق به پیشنهاد رئیس هیات اجرایی

-       نماینده بخش خصوصی نفت و گاز بنا به معرفی وزیر نفت

-       دو نماینده از تشکل های مردم نهاد مرتبط با انرژی بنا به پیشنهاد رئیس هیات اجرایی

-       دبير هيأت اجرايي به پيشنهاد رئيس هيأت اجرايي

 

تبصره 1 – اعضاي هيأت اجرايي براي مدت 3  سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 2 – جلسات هيأت اجرايي به دعوت دبير هيات اجرايي حداقل هردو ماه يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور حداقل يك دوم اعضاء رسميت مي‌يابد. در جلسات هيات اجرايي تلاش خواهد شد تصميمات به صورت اجماعي اتخاذ شود و در غير اين صورت تصميمات با راي اكثريت اعضاي حاضر (نصف به علاوه يك) لازم‌الاجراست. تنظيم صورتجلسات و مصوبات هيات اجرايي توسط دبير هيات اجرايي صورت مي گيرد و با امضاي رئيس هيات اجرايي جهت اجرا به دبيرخانه ابلاغ مي شود.

ماده 9- وظايف و اختيارات هيأت اجرايي عبارتست از: 

  1. بررسي و تصويب برنامه و فعاليتهاي سالانه كميته
  2. بررسي و تصويب بودجه سالانه كميته
  3. بررسي و تصويب گزارش عملكرد سالانه شامل عملكرد مالي
  4. پيشنهاد خط مشي‌ها و جهت گيري‌هاي اساسي شامل عملكرد مالي به رئيس كميته
  5. پيشنهاد اصلاح آيين نامه، ضوابط مالي و اداري و ساير موارد لازم به رييس كميته جهت تصويب
  6. راهبري و نظارت بر كارگروه‌هاي تخصصي در چارچوب اهداف كميته در موارد لازم
  7. تصميم گيري در مورد نحوه مشاركت كميته در نشست هاي منطقه اي و بين المللي در داخل و خارج از كشور از جمله نشست هاي شوراي جهاني انرژي
  8. تصميم گيري در مورد نحوه سازماندهي و مشاركت اعضاي كميته با پيشنهاد دبير كميته
  9. بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادات دبير كميته

تبصره 1 – تصميمات هيات اجرايي توسط رئيس هيأت اجرايي ابلاغ مي شود.

تبصره 2- نحوه جبران خدمات اعضاي هيأت اجرايي به پيشنهاد دبير كميته توسط رييس هيأت اجرايي تعيين مي‌شود.

تبصره 3 – عدم حضور اعضاي هيأت اجرايي در دو جلسه متوالي بدون هماهنگي قبلي با دبيرخانه به منزلة انصراف از عضويت مي‌باشد و مراتب جهت معرفي نماينده جديد به رييس دستگاه مربوطه منعكس خواهد شد.

ماده 10- دبير كميته بالاترين مقام اجرايي كميته بوده و وظايف زير را برعهده دارد: 

-       نمايندگي كميته در كليه مراجع داخلي و بين‌المللي

-       تشكيل و اداره دبيرخانه و عزل و نصب كاركنان آن

-       اجراي تصميمات و مصوبات هيأت اجرايي

-       تشكيل كارگروه هاي فني و تخصصي در موارد لازم

-       تهيه بودجه سالانه كميته و پيشنهاد آن به هيات اجرايي جهت تصويب

-       تهيه گزارش عملكرد سالانه كميته شامل عملكرد مالي براي ارائه به هيأت اجرايي

-       انجام كليه مكاتبات داخلي و خارجي

-       هماهنگي برگزاري جلسات هيأت اجرايي

تبصره- دبيرخانه كميته مسئوليت انجام كليه امور اجرايي و اداري شامل نگهداري اسناد و سوابق، گزارش ها و صورت جلسات هيات اجرايي و انجام امور مالي موضوع فصل چهارم آئين نامه را بر عهده دارد.

ماده 11- بازرس كه به پيشنهاد رئيس هيات اجرايي و با حكم رئيس كميته ملي انرژي منصوب مي شود، مسئوليت نظارت بر امور مالي كميته و نيز بررسي و تاييد گزارش هاي مالي سالانه را جهت ارائه به هيات اجرايي بر عهده دارد.

فصل سوم – عضويت

ماده 12- كميته مي تواند بر اساس ضوابط و شرايط مصوب هيات اجرايي از بين متقاضيان حقيقي و حقوقي عضو گيري نموده و حق عضويت دريافت نمايد.

فصل چهارم – امور مالي

ماده 13- بودجه سالانه كميته تا قبل از شروع سال مالي به پيشنهاد دبير كميته به تصويب هيات اجرايي مي‌رسد.

ماده 14- منابع مالي كميته عبارتست از:

 

1.       اعتبارات وزارت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی براساس قوانین و مقررات مربوطه

2.       عوايد حاصل از برگزاري همايش ها، كارگاه ها، نمايشگاه ها، عضویت و موارد مشابه

3.       درآمد فروش كتب، نشريات و ساير خدمات ارائه شده توسط كميته

4.       كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

5.       سایر منابع در چارچوب قوانین و مقررات

تبصره – به موجب ماده واحده قانون تائيد عضويت دولت ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي مصوب 26 فروردين ماه 1365، حق عضويت سالانه جمهوري اسلامي ايران در شوراي جهاني انرژي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط وزارت نيرو تامين و پرداخت مي گردد.

ماده 15- كليه منابع مالي كميته در حساب بانكي ويژه اي كه به نام كميته نزد يكي از بانك‌ها افتتاح مي شود، به صورت متمركز نگهداري و كليه پرداخت ها از همان حساب به امضاء مشترك دبير و عضو منتخب هيات اجرايي پرداخت مي شود.

ماده 16-سال مالي كميته از ابتداي فروردين لغايت پايان اسفند ماه سال هجري شمسي مي باشد.

فصل پنجم– ساير موارد

ماده 17- در صورت انحلال كميته، هيات تسويه منتخب رئيس كميته در مورد پرداخت ديون و ايفاي تعهدات و اموال باقي مانده تصميم گيري خواهد كرد.

ماده 18- اين آيين نامه در پنج فصل و هجده ماده و هفت تبصره به تصويب وزير نيرو رسيد و جايگزين آئين نامه ابلاغي مورخ 21/4/1368 وزير وقت نيرو مي شود.


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir