ارکان پیشین


روسا و دبيران كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران از سال 1373 تا 1392

سال 77- 73

 • رئيس كميته ملي انرژي: آقاي مهندس بيژن زنگنه
 • نائب رئيس كميته ملي انرژي : آقاي مهندس حميد چيت چيان
 • دبير كميته ملي انرژي: مرحوم مهندس داريوش فروغي

سال 84- 77

 • رئيس كميته ملي انرژي: آقاي مهندس بیطرف
 • نائب رئيس كميته ملي انرژي: آقاي مهندس حميد چيت چيان
 • دبير كميته ملي انرژي: آقاي دكتر كرباسي

سال 88- 84

 • رئيس كميته ملي انرژي: آقاي مهندس فتاح
 • نائب رئيس كميته ملي انرژي: آقاي دکتر محمد احمدیان، آقای دکتر علی آبادی
 • دبير كميته ملي انرژي: آقاي دكتر داوود منظور

سال 92-88 

 • رئیس کمیته ملی انرژی: آقای مهندس مجید نامجو
 • نائب رئیس کمیته ملی انرژی: آقای مهندس محمد بهزاد 
 • دبیر کمیته ملی انرژی : آقای دکتر داود منظور

© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir