ارکان فعلی


روسا و دبيران فعلی كميته ملي انرژي ( از سال 1392 تاکنون)

رئيس كميته ملي انرژي: آقاي مهندس حمید چیت چیان
نائب رئيس كميته ملي انرژي: آقاي مهندس هوشنگ فلاحتیان
دبير كميته ملي انرژي : آقاي دكتر داود منظور

© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir