سازمان اجرایی


رئيس شوراي جهاني انرژي

رياست «شوراي جهاني انرژي» با شخص عالي مقامي در زمينه انرژي است كه در هر كنگره توسط «هيأت اجرايي» از بين افرادي كه توسط «كميته عضو» كشور ميزان (كميته كشوري كه كنگره در آن كشور تشكيل گرديده است) معرفي مي‌شوند، انتخاب خواهد شد. او رياست كنگره‌اي را كه طي آن وي به رياست انتخاب گرديده است، تا پايان مراسم به عهده خواهد داشت و تا شروع مراسم مجمع بعدي در اين مقام باقي خواهد ماند. هر گاه پست «رياست شوراي جهاني انرژي» بلاتصدي گردد، «رئيس هيأت اجرايي» وظايف وي را تا هنگامي كه متصدي مقام مذكور تعيين گردد انجام خواهد داد.

رئيس و نواب رئيس هيأت اجرايي

(الف) «هيأت اجرايي» در اجلاسي كه يك سال قبل از تشكيل هر كنگره برگزار مي‌گردد، «رئيس هيأت اجرايي» را انتخاب مي‌نمايد و او وظايفش را در مجمع به عهده گرفته و براي مدت سه سال و يا تا تشكيل اجلاس آتي مجمع، عهده‌دار اين مقام خواهد بود. انتخابات با رأي مخفي انجام خواهد شد و «رئيس هيأت اجرايي» (از بين نامزدهاي رياست) با اكثريت آراء انتخاب مي‌گردد. در فاصله زماني بين انتخاب رئيس «هيأت اجرايي» (يك سال قبل از تشكيل مجمع) و تصدي اين پست از جانب وي از زمان تشكيل مجمع شخصي كه به اين سمت (رئيس هيأت اجرايي) انتخاب شده است، به عنوان معاون رئيس اقدام خواهد نمود و رئيس شاغل (رئيس هيأت اجرايي) را در انجام وظايفش مساعدت مي‌نمايد. در صورت تمايل اعضاي «هيأت اجرايي» رئيس شاغل (رئيس هيأت اجرايي) را مي‌توان براي يك دورة سه ساله ديگر انتخاب نمود. ليكن جمع دوره خدمت وي از 6 سال تجاوز نخواهد كرد. قطع نظر از اين شرايط خاص، دوره‌هاي متوالي مقام مذكور نبايد توسط نمايندگان يك «كميته عضو» تصدي گردد. مگر آنكه (هيأت اجرايي) با روشي غير از اين موافقت نمايد.

(ب) همچنين «هيأت اجرايي» 5 «نايب رئيس» انتخاب مي‌نمايد كه هر كدام در يك دوره سه ساله انجام وظيفه خواهند كرد. دوره خدمت هيچ يك از «نواب رئيس» بيش از سه سال متوالي نخواهد بود.

(ج) در هر مقطع زماني از مجموع 6 پست مربوط به يك رئيس و 5 نايب رئيس بيش از 3 پست يعني يك رئيس و دو نايب رئيس نمي‌تواند به طور همزمان نماينده كميته‌هاي عضو در محدوده جغرافيايي آفريقا، آمريكا، اروپا، آسيا – پاسيفيك، و آسياي جنوبي و غربي باشد.

(د) نايب رئيسي كه در اجلاس «هيأت اجرايي» منعقده در سال برگزاري كنگره، انتخاب مي‌گردد، مي‌بايست نماينده «كميته عضو» كشوري باشد كه مجمع بعدي در آنجا برگزار خواهد شد. مگر آنكه «رئيس هيأت اجرايي» داراي همان مليت باشد.

(ها) در صورتي كه به هر دليلي پست «رئيس هيأت اجرايي» و يا نواب وي بلاتصدي گردد. «هيأت اجرايي» در اجلاس بعدي خويش متصدي اين مقام را منصوب خواهد نمود. فردي كه به اين ترتيب انتخاب مي‌گردد، تا انقضاء مدت باقيمانده از دورة خدمت شخصي كه وي به جاي او منصوب گرديده است، عهده‌دار انجام وظايف او خواهد بود. هرگاه صلاحيت و اهليت «رئيس هيأت اجرايي» موقتاً زايل گردد. نايب رئيس ارشد حاضر، وظايف «رئيس هيأت اجرايي» را در طول مدت عدم اهليت وي به عهده خواهد گرفت. هر گاه «رئيس هيأت اجرايي» در طور دوره رياست خويش فوت نمايد و يا به طور دائم محجور گردد، نايب رئيس ارشد، وظايف او را تا اجلاس آتي «هيأت اجرائي» كه طي آن «رئيس هيأت اجرايي» معين خواهد شد، وظايف او را انجام خواهد داد. ارشديت نواب رئيس تابع تاريخ انتصاب آنان خواهد بود.

(و) «هيأت اجرايي» مي‌تواند روساي سابق «شوراي جهاني انرژي» را به عنوان رئيس افتخاري شورا و رؤساي سابق هيأت‌هاي اجرايي و نواب آنها را به عنوان رئيس يا نايب رئيس افتخاري «هيأت اجرايي» منصوب نمايد. چنين انتصاب‌هايي، در طول عمر افرادي كه به اين سمت‌هاي افتخاري منصوب گرديده‌اند، معتبر خواهد بود وليكن هيچگونه تعهدي براي آنان ايجاد نمي‌نمايد به جز آنكه اين افراد مجازند در اجلاسيه‌هاي «هيأت اجرايي» در مقام مشاوره و بدون حق رأي شركت نمايند.

مقاماتي كه به عنوان مقام افتخاري منصوب شده‌اند حق عضويت در «كميته‌هاي دائمي» را ندارند. هرگاه تجارب اين افراد (مقامات افتخاري) واجد ارزش ويژه‌ا‌ي باشد، مي‌توانند حسب دعوت «رئيس هيأت اجرايي» در يك مأموريت اجرايي، در كميته‌هايي كه براي انجام مقاصد ويژه و در محدوده زماني معيني تشكيل مي‌گردد خدماتي را انجام دهند.

(ز) «رئيس هيأت اجرايي» نمي‌تواند سمت نمايندگي «كميته‌هاي عضو» را عهده‌دار باشد و حق رأي دادن نيز ندارد. «نواب رئيس» صرفاً زماني حق رأي دارند كه در مقام نماينده كميته عضوي كه نمايندگي آن را دارند، عمل مي‌كنند. 

دبير كل و كارمندان

(الف) «دبير كل شوراي جهاني انرژي» هدايت كلي «رياست هيأت اجرائي» مسئوليت انجام كارهاي دفتر مركزي «شوراي جهاني انرژي» را به عهده دارد. همچنين وي مسئوليت توسعه روابط با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي را عهده‌دار خواهد بود.

(ب) هر گاه پست دبيركلي بلاتصدي بماند. «هيأت اجرايي»، مشروط به پيش بيني مالي كه ممكن است براي انجام اين كار ضروري باشد، «دبير كل» جديدي منصوب خواهد نمود.

(ج) كار استخدام ساير كاركنان «دفتر مركزي شوراي جهاني انرژي» به «دبير كل» محول خواهد شد مشروط بر آنكه پيش‌بيني مالي لازم براي انجام اين كار توسط «هيأت اجرايي» شده باشد.

(د) «دبير كل » دبير هر يك از «كميته‌هاي دائمي» نيز مي‌باشد. وي به اعتبار مقام خويش عضو ساير كميته‌ها نيز خواهد بود.

دفتر مركزي

محل دفتر مركزي توسط «هيأت اجرايي» تعيين خواهد شد و تا زماني كه محل ديگري معين نشود، «دفتر مركزي شوراي جهاني انرژي» در لندن مستقر مي‌گردد.

 كميته‌هاي دانمي

سه «كميته دائمي» براي ارائه مشاورت لازم به «شوراي جهاني انرژي» در خصوص امور اداري و مالي و مطالعات فني و موضوعي اين شورا، توسط «هيأت اجرايي» داير مي‌شود هيچ يك از اين كميته‌ها اختيارات اجرايي ندارند. اين كميته‌ها عبارتند از:

(الف) كميته اداري، كه متشكل از اعضاء ذيل است:

 • يك رئيس، كه توسط «رئيس هيأت اجرايي» معرفي و با تصويب «هيأت اجرايي» انتخاب خواهد شد.

 • دو «نايب رئيس»، كه دوره خدمت آنها مي‌بايست به نحوي ترتيب داده شود كه مواعد انتصاب آنان با يكديگر و همچنين با سال انتصاب مقام «رياست كميته اداري» منطبق نباشد. هر انتصاب بعدي براي يك دوره سه ساله صورت خواهد گرفت. نايب رئيسي كه سابقه خدمت بيشتري دارد صرفاً حسب درخواست «رئيس كميته اداري» و يا در صورتي كه وي (رئيس كميته اداري) محجور شده باشد، در مقام رئيس اين كميته اقدام خواهد نمود. از كليه جهات ديگر مسئوليت كامل «رئيس كميته اداري» در خصوص سازماندهي و ادارة امور كميته خويش به قوت خود باقي است.

 • افرادي كه به اعتبار مقام خود عضويت كميته را دارند:

- «رئيس شوراي جهاني انرژي»

- «رئيس هيأت اجرايي»

- يك «نايب رئيس هيأت اجرايي» (كه توسط «رئيس هيأت اجرايي» معرفي خواهد شد)

 • يك نماينده از طرف هر يك از چهار «كميته عضو» به انتخاب «هيأت اجرايي» (بجز كميته‌هايي كه «رئيس شوراي جهاني انرژي»، «رئيس هيأت اجرايي» و «نايب رئيس» مربوطه و رئيس و نواب رئيس كميته اداري عضو آن هستند).

كميته‌هاي عضو براي تأمين اعضاء «كميته اداري» براي دوره‌هاي متوالي دعوت نمي‌شوند.

بدين ترتيب جمع اعضاء اين كميته 10 نفر خواهد بود.

«رئيس كميته اداري» براي يك دوره سه ساله انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب وي براي يك دوره سه ساله بعدي بلامانع است. اعضاء كميته اداري، به جز آنهايي كه به اعتبار مقامي كه در «شوراي جهاني انرژي» و يا «هيأت اجرايي» دارند عضو اين كميته محسوب مي‌گردند، براي يك دوره سه ساله انجام وظيفه خواهند كرد. هنگامي كه در اين كميته موضوعات خاص مربوط به ساير «كميته‌هاي عضو» مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، كميته اداري مي‌تواند عضو يا اعضاء كميته‌هاي مزبور را به همكاري فرا خواند. همه اعضاء كميته از جمله اعضائي كه از ساير كميته‌ها (به ترتيب فوق) فرا خوانده شده‌اند حق رأي دارند.

وظيفه اين كميته، ارائه مشاورتهاي لازم به «هيأت اجرائي» در خصوص عضويت، سياست كلي اداري و مالي، استراتژي كلي و روابط عمومي است.

(ب) كميته برنامه‌ريزي كه متشكل از اعضاء ذيل است:

 • يك رئيس، كه توسط «رئيس هيأت اجرايي» معرفي و با تصويب «هيأت اجرايي» انتخاب خواهد شد.

 • دو «نايب رئيس»، كه دوره خدمت آنها مي‌بايست به نحوي ترتيب داده شود كه مواعد انتصاب آنان با يكديگر و همچنين با انتصاب رئيس اين كميته منطبق نباشد. هر انتصاب بعدي براي يك دوره سه سال صورت خواهد گرفت. نايب رئيسي كه سابقه خدمت بيشتري دارد صرفاً حسب درخواست «رئيس كميته برنامه‌ريزي» و يا در صورتي كه وي (رئيس كميته برنامه‌ريزي) محجور شده باشد، در مقام رئيس اين كميته اقدام خواهد نمود. از كليه جهات ديگر مسئوليت كلي «رئيس كميته برنامه‌ريزي» در خصوص سازماندهي و اداره امور كميته‌اش به قوت خود باقي است.

 • افرادي كه به اعتبار مقام خود عضويت كميته را دارند:

- «رئيس هيأت اجرايي»

- يك «نايب رئيس هيأت اجرايي» (كه توسط «رئيس هيأت اجرايي» معرفي خواهد شد)

- «رئيس كميته مطالعات»

 • يك نماينده از هر هفت كميته عضو به انتخاب «هيأت اجرايي» (به جز كميته‌هايي كه «رئيس هيأت اجرايي» يا «نايب رئيس» مربوطه و «رئيس كميته مطالعات» و يا رئيس يا نواب رئيس «كميته برنامه‌ريزي» عضو آن هستند)
  بدين ترتيب جمع اعضاء اين كميته 13 نفر خواهد بود.

رئيس، نواب رئيس و ساير اعضاء «كميته برنامه‌ريزي» به طور معمول براي يك دورة سه ساله انجام وظيفه خواهد كرد و انتخاب هر يك از آنان براي يك دوره سه ساله ديگر بلامانع است. ترتيب انتصابات بايد به نحوي داده شود كه رئيس كميته در سال برگزاري كنگره انتخاب گردد تا به محض اختتام كنگره مقام خود را تصدي نمايد و هر يك از نواب رئيس متوالياً در دو سال بعد از برگزاري مجمع منصوب مي‌شوند. سه عضو كميته در سال برگزاري هر مجمع و هر دو عضو (از چهار عضو باقيمانده) متوالياً در دو سال بعد از برگزاري مجمع منصوب خواهند شد (بدين معني كه دو عضو، پس از يك سال از برگزاري مجمع منصوب مي‌شود و دو عضو ديگر در سال بعد). هنگامي كه در كميته برنامه‌ريزي موضوعات خاص مربوط به ساير «كميته‌هاي عضو» مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، كميته برنامه‌ريزي مي‌تواند عضو و يا اعضاء كميته‌هاي مزبور را به همكاري فرا خواند.

همه اعضاء كميته از جمله اعضائي كه از ساير كميته‌هاي (به ترتيب فوق) فرا خوانده شده‌اند، حق رأي دارند.

وظيفه اين كميته نظارت كلي بر ساختار برنامه‌هاي فني كنگره‌هاي «شوراي جهاني انرژي» و نظارت بر جمع‌‌آوري منظم آمار و اطلاعات مربوط به انرژي و نظارت بر كار مطالعات فني شوراي جهاني انرژي است.

اين كميته در خصوص فعاليت كميته‌هاي ويژه‌اي كه «هيأت اجرايي» تصدي آنها را به اين كميته محصول نموده است و در خصوص كميته‌هاي ويژه‌اي كه مرتبط با گردآوري و انتشار اطلاعات فني مي‌باشد، مشاورتهاي لازم را ارائه نموده و همچنين داير نمودن كميته‌هاي ويژه جديدي را كه به نظر وي، تأسيس آنها در جهت نيل به اهداف «شوراي جهاني انرژي» (به شرح مندرج در ذيل ماده 2 اساسنامه) ضروري است، به «هيأت اجرايي» توصيه خواهد نمود. اين كميته ضمن ارائه مشاورت در خصوص ساختار كميته‌هاي ويژه مذكور در فوق بر مطالعات ويژه آنها نيز نظارت مي‌نمايد.

(ج) كميته مطالعات كه متشكل از اعضاء ذيل است:

 • يك رئيس كه توسط «رئيس هيأت اجرايي» معرفي و با تصويب «هيأت اجرايي» انتخاب خواهد شد.

 • دو نايب رئيس كه يكي از آنها توسط «كميته عضو» يكي از كشورهاي پيشرفته معرفي گرديده است. انتصاب نواب رئيس مذكور، در يك سال مشابه انجام نمي‌شود. همچنين انتصاب آنان نبايد در سالي كه رئيس اين كميته منصوب مي‌گردد صورت گيرد بلكه دوره تصدي مقام هر يك از نواب رئيس مذكور بايد به نحوي ترتيب داده شود كه با دوره تصدي نايب رئيس ديگر و همچنين با دوره تصدي مقام «رئيس كميته» مطالعات منطبق نگردد. هر انتصاب بعدي مي‌بايست براي يك دوره سه ساله صورت گيرد. در صورت حجر «رئيس كميته مطالعات»، نايب رئيسي كه سابقه خدمت بيشتري دارد در مقام وي انجام وظيفه خواهد نمود وليكن مسئوليت كامل «رئيس كميته مطالعات» در خصوص سازماندهي و اداره امور كميته خويش به قوت خود باقي است.

 • افرادي كه به اعتبار مقام خود عضويت كميته را دارند:

- «رئيس هيأت اجرايي»

- يك «نايب رئيس هيأت اجرايي» (كه توسط «رئيس هيأت اجرايي» معرفي خواهد شد)

- «رئيس كميته برنامه‌ريزي»

 • يك نماينده از هر شش كميته عضو با تصويب «هيأت اجرايي» كه نمي‌بايست شامل نمايندگان كميته عضوي باشند كه رئيس يا نايب رئيس «هيأت اجرايي» يا «رئيس كميته برنامه‌ريزي» و يا رئيس يا نايب رئيس «كميته مطالعات» از آنها انتخاب گرديده‌اند.

بدين ترتيب مجموع اعضاء اين كميته 12 نفر خواهد بود.

رئيس، نواب رئيس و ديگر اعضاء «كميته مطالعات» براي يك دوره سه ساله انجام وظيفه مي‌نمايند ليكن هر يك از آنان مي‌توانند براي يك دورة سه ساله ديگر نيز انتخاب شوند. انتصابات كميته مي‌بايست به نحوي ترتيب داده شود كه در هر سال يا «رئيس كميته» و يا يكي از نواب رئيس همراه با دو عضو از اعضاء كميته انتخاب شوند. «كميته مطالعات» مي‌تواند رؤساي كميته‌هاي مطالعات موضوعي و يك يا چند متخصص از «كميته‌هاي عضو» يا سازمان‌هاي همكار را به همكاري فراخواند.

كليه اعضاء اين كميته و از آن جمله اعضايي كه به ترتيب فوق به همكاري فرا خوانده شده‌اند حق رأي دارند.

وظيفه «كميته مطالعات»، توصيه موضوعات مناسب براي مطالعه كميته‌هاي مطالعاتي، جهت نيل به اهداف «شوراي جهاني انرژي» (به شرح مذكور در ماده 2 اساسنامه) به «هيأت اجرايي» مي‌باشد، به نحوي كه همه حوزه‌هاي انرژي را به نحو مناسبي پوشش دهد. اين كميته مشاورت لازم را در خصوص ساختار «كميته‌هاي مطالعاتي موضوعي» به «هيأت اجرايي» ارائه نموده و بر مطالعات آنان نظارت خواهد نمود.

(د) هر يك از افرادي كه به اعتبار مقام خويش به عضويت «كميته‌هاي دائمي» نايل گرديده‌اند، در صورت غيبت مي‌توانند جانشيني براي شركت در آن جلسه معرفي نمايد.

مجامع

(الف) كنگره «شوراي جهاني انرژي» هر سه سال يكبار در محل و تاريخي كه توسط «هيأت اجرايي» معين مي‌گردد، برگزار خواهد شد. مقام و منزلت كليه كنگره يكسان مي‌باشد. موضوعات مورد بحث (دستور جلسه) مجامع براساس پيشنهادات ارائه شده توسط «كميته برنامه به اتفاق» كميته عضو «كشور ميزبان به تصويب» هيأت اجرايي خواهد رسيد. در مجامع، براي انجام بررسي همه جانبه‌اي از منابع انرژي، پيش‌بيني لازم در برنامه انجام خواهد شد.

(ب) دعوتنامه شركت در مجامع توسط «دبير كل شوراي جهاني انرژي» براي كليه كميته‌هايي كه عضو شوراي جهاني انرژي هستند و ساير سازمان‌هاي مورد تاييد «هيأت اجرايي» ارسال خواهد شد.

تصميمات راجع به موضوعات مربوط به ساختار كنگره كه بر منافع كميته‌هاي عضو مؤثر است توسط «رئيس هيأت اجرايي» يا دبير كل جهاني انرژي اتخاذ خواهند شد كه اين افراد نيز مي‌توانند موضوعات مزبور را به «هيأت اجرايي» احاله نمايند.

بنياد اعانه شوراي جهاني انرژي

(الف) «شوراي جهاني انرژي» يك مؤسسه خيريه موسوم به «بنياد اعانه شوراي جهاني انرژي» براي جمع‌آوري اعانه و تخصيص آن در جهت پيشبرد اهداف «شوراي جهاني انرژي» مطابق سند وقفنامه ضميمه اين اساسنامه تأسيس خواهد نمود.

(ب) «رئيس هيأت اجرايي»، سه تن از نواب «رئيس هيأت اجرايي» و روساي سه كميته دائمي «هيأت اجرايي»، به اعتبار سمت خويش عضو هيأت امناي «بنياد اعانه شوراي جهاني انرژي» مي‌باشند.


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir