هیات اجرایی


 

(الف) مديريت امور «شوراي جهاني انرژي» به «هيأت اجرايي» اين شورا محول گرديده است كه به مثابه وسيله‌اي براي اجراي سياست‌هاي شوراي جهاني انرژي اقدام خواهد نمود. اجلاس عادي «هيأت اجرايي» سالانه برگزار مي‌گردد، مگر در مواردي كه «هيأت اجرايي» تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

(ب) اجلاسيه‌هاي فو‌ق‌العاده «هيأت اجرايي»، توسط «رئيس هيأت اجرائي»، حسب درخواست كتبي حداقل يك سوم «كميته‌هاي عضو شوراي جهاني انرژي» و يا حسب نظر شخصي «رئيس هيأت اجرايي» برگزار خواهد شد.

(ج) «هيأت اجرايي» متشكل از نمايندگاني است كه طبق مقررات توسط «كميته‌هاي عضو» تعيين شده‌اند. در جلسات «هيأت اجرايي»، هر كميته عضو صرفاً حق يك رأي دارد. معهذا هر «كميته عضو» مي‌تواند حداكثر با چهار نماينده در جلسات «هيأت اجرايي» شركت نموده و كليه نمايندگان مي‌توانند در مذاكرات مشاركت نمايند.

(د) «هيأت اجرايي» جز در مورد موضوعات عادي تصميمي اتخاذ نمي‌نمايد مگر آنكه حداقل يك سوم اعضاء «شوراي جهاني انرژي» در موقع تصميم‌گيري حضور داشته باشد. (موضوعات عادي عبارتند از: تعيين زمان و مكان برگزاري جلسات «هيأت اجرايي» يا كميته‌هاي آن، پذيرش يا اخراج كميته‌ها، انتخاب مقامات و امور ماليه)

(ها) دعوتنامه شركت در جلسات «هيأت اجرايي» توسط «دبير كل شوراي جهاني انرژي» براي كليه كميته‌هاي عضو ارسال خواهد شد.


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir