عضویت


 

(الف) عضويت در شوراي جهاني انرژي را مي‌توان به كميته‌اي كه در يك كشور و يا استثناً در يك منطقه جغرافيايي معين تأسيس گرديده است، اعطاء نمود. هيأت اجرائي مي‌بايست، از اين حيث كه كميته متقاضي عضويت، نماينده مصالح و منافع كشورش و يا استثناً منطقه جغرافيايي معين شده خويش در ارتباط با انرژي مي‌باشد، اقناع گردد. پذيرش اعضاء براساس اكثريت آراي اعضاء حاضر در اجلاس سالانه هيأت اجرايي صورت مي‌گيرد.

(ب) هر «كميته عضو» مي‌تواند مراتب انصراف خويش را از عضويت در «شوراي جهاني انرژي» به دبيركل اين شورا اعلام نمايد. معهذا چنين انحرافي نمي‌تواند تعهدات كميته مذكور را نسبت به پرداخت حق عضويتي كه لازم‌التاديه گرديده است، نقض نمايد.

(ج) در صورتي كه «كميتة عضو» دو دوره متوالي در پرداخت حق عضويت خويش قصور نمايد، موضوع به «هيأت اجرايي» كه اختيار لغو عضويت چنين كميته‌اي را دارد، احاله خواهد شد.

(د) «هيأت اجرايي» مي‌تواند عضويت چنين كميته‌اي را (منظور كميته‌ا‌ي است كه عضويت وي طبق بند (ج) فوق لغو گرديده است) مجدداً برقرار نمايد. مشروط بر اينكه كميته مذكور كليه ديدن معوقه را، به نحوي كه «هيأت اجرايي» مقتضي بداند، پرداخت نموده باشد.


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir