کمیته های فنی


  • کمیته فنی اقتصاد و انرژی
  •  کمیته فنی  بهره وری و بهینه سازی انرژی
  • کمیته فنی  بازارهای منطقه ای و بین المللی انرژی
  • کمیته فنی  انرژی های تجدید پذیر
  •  کمیته فنی انرژی و محیط زیست

© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir