ارتباط با کمیته


اطلاعات تماس دبيرخانه کميته ملی انرژی ج.ا.ايران

آدرس پستی: تهران، تقاطع اتوبان نيايش و کردستان، ساختمان وزارت نيرو، طبقه سوم

تلفن: 81606821

نمابر: 81606394

پست الکترونیکی مسئول دبیرخانهiranenergycommitee@gmail.com   

پست الکترونیکی مسئول سایت: info@necom.ir

 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir