سازمانی


كليه سازمانها، مؤسسات و شركتها اعم از دولتي و غيردولتي، مراكز آموزشي و پژوهشي اعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمنهاي تخصصي، صنعتي، کلیه رسانه ها شامل نشریات (مجلات و روزنامه ها)، وب سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی، خبرگزاری ها، رسانه های صوتی، تصویری، تشكلهاي حرفه ای، سندیکاها و سایر علاقمندان به مباحث انرژی مي‌توانند درخواست عضويت در كميته را ارائه نمايد و در صورت تاييد دبیرخانه به عضویت سازمانی کمیته پذيرفته خواهند شد. 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir