افتخاری


هر فردي كه داراي خدمات ممتاز علمي و يا پژوهشي در يكي از زمينه‌هاي مربوط به اهداف شورا و كميته باشد، با معرفی یکی از اعضای هیات اجرایی و تاييد هيأت اجرايي، به عضويت افتخاري كميته پذيرفته خواهد شد. اعضای هیات اجرایی در زمان تصدی خود عضویت افتخاری دارند.


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir