انفرادی


هر فرد علاقمند به اهداف و فعاليتهاي شورا و كميته مي‌تواند درخواست عضويت در كميته را ارائه نمايد و در صورت تاييد دبیرخانه به عضویت انفرادي کمیته پذيرفته خواهد شد. 


© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir