مقدمه

کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اهداف كشور با عضويت در شوراي جهاني انرژِي به موجب ماده واحده 11/2/1346  و استمرار اين عضويت طبق ماده واحده مصوب 26/1/1365 تحت رياست وزير نيرو فعاليت مي نمايد. كميته داراي دبيرخانه اي مي باشد كه در وزارت نيرو مستقر بوده و زير نظر دبير کميته اداره مي شود، کليه امور اداري، مكاتبات، بايگاني اسناد و سوابق و  هماهنگي جلسات هيات اجرايي و کليه امور كميته هاي فني و تخصصي توسط دبيرخانه انجام خواهد شد. كميته ملي انرژي براي بهره وري بيشتر و ارتقاي سطح پاسخگويي و اطلاع رساني به صورت پل ارتباطي بين شوراي جهاني انرژي و اعضا بوده و جلسات و نشست هايي را براي اين اعضا جهت رفع ابهامات و پاسخگويي به سوالات مطرح شده برگزار مي كند. كميته ملي انرژي عهده دار برگزاري همايش هاي بين المللي انرژي در كشور مي باشد و با نقش حمايتي خود از سازمانها و موسسات بخش انرژي كشور جهت ارتقا سطح علمي، فرهنگي، ارتباطي و ... متخصصان، كارشناسان اقدام به حمايت از اين سازمانها در برگزاري همايشها و نمايشگاه هاي مربوط به انرژي مي نمايد. همچنين در راستاي ارتقا سطح علمي و رشد و شكوفايي خلاقيت متخصصان حوزه انرژي، با توجه به اهميت راهبردي انرژي در سطح ملي، منطقه اي و جهاني، نشست هاي فصلي خود را با توجه به مسائل کشور و مباحث مهم بين المللي برگزار مي نمايد. كميته ملي انرژي ايران با ارتباط مستمر با شوراي جهاني انرژي و كميته هاي ملي كشورهاي عضو زمينه هاي لازم جهت حضور نمايندگان كميته ملي انرژي در صحنه هاي بين المللي و به ويژه ارائه نظرات و تصميم گيري در سطح جهاني در بخش انرژي را فراهم مي آورد. از ديگر فعاليتهاي كميته ملي انرژي، ارتباط با متخصصان، كارشناسان و ... بخش انرژي براي ايجاد مركزي جهت تبادل اطلاعات مي باشد.

 

ارتباط با ما

آدرس: تهران، تقاطع اتوبان نيايش و کردستان، ساختمان وزارت نيرو، طبقه سوم
 
 تلفن :  81606821
 
نمابر: 81606394
 
: پست الکترونيکي مسئول دبيرخانه
info@necom.ir :  پست الکترونيکي مسئول سايت

کاربران

B-Login نام کاربری : B-Login رمز عبور :   ورود

اعضا کمیته ملی انرژی

B-Login نام کاربری : B-Login رمز عبور :   ورود

© 2015 The National Committee of energy
Website : www.necom.ir
email : info@necom.ir